Wydział Ekonomii

Dokumenty przyjmowane są tylko od osób zakwalifikowanych na studia (po ogłoszeniu wyników na koncie kandydata)

Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

1) Studia I stopnia:

  • Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym;
  • Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2) Studia II stopnia:

  • Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym;
  • Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu;
  • 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • Zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów zawierające średnią ocen i ocenę za pracę dyplomową (jeżeli średnia znajduje się w składanym suplemencie to zaświadczenie nie jest wymagane).
  • oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata - druk do pobrania (W przypadku gdy kandydat nie może sam złożyć dokumentów)
  • Dotyczy wyłącznie kandydatów na specjalność prowadzoną w języku angielskim International Business - Cross-Cultural Aspect: dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (lista dokumentów).

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow