Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin organizacji i odbywania praktyki programowej na kierunku Ekonomia

 (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia)
 
 

1) Cel praktyki

Celem praktyki programowej jest zapoznanie się studentów z zasadami i warunkami funkcjonowania instytucji (przedsiębiorstw), w których ją realizują. W trakcie realizacji praktyki studenci nabywają umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych występujących w praktyce, które uzupełniają i pogłębiają wiedzę studentów zdobytą, w trakcie procesu dydaktycznego. 

2) Ramowy zakres praktyki programowej

 1. Cele, funkcje, zadania i zasady funkcjonowania jednostki, w której odbywana jest praktyka.
 2. Rodzaj i zakres działalności jednostki, w której odbywana jest praktyka.
 3. Struktura organizacyjna jednostki, w której odbywana jest praktyka.
 4. Majątek jednostki, w której odbywana jest praktyka - jego wartość, struktura i źródła finansowania.
 5. Dokumentacja księgowa i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w jednostce, w której odbywana jest praktyka.
 6. Przychody, koszty, wynik finansowy (dochody, wydatki, budżet) jednostki, w której odbywana jest praktyka.
 7. Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w jednostce, w której odbywana jest praktyka.
 8. Proces planowania w jednostce, w której odbywana jest praktyka.
 9. Współpraca jednostki, w której odbywana jest praktyka z innymi instytucjami (przedsiębiorstwami).
 10. Pozyskiwanie środków finansowych z UE oraz zdolność absorpcyjna w tym zakresie jednostki, w której odbywana jest praktyka.

Studenci Wydziału Ekonomii mogą odbywać praktyki programowe w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach, dlatego też każdy student po wybraniu jednostki, w której będzie odbywał praktykę, otrzymuje szczegółowy program praktyki dedykowany konkretnie wybranej jednostce.

3) Miejsce realizacji praktyki programowej

Praktyki studenci Wydziału Ekonomii mogą odbywać w różnych jednostkach (przedsiębiorstwach, instytucjach) począwszy od typowego przedsiębiorstwa, jak również 
w spółdzielniach, a także w jednostkach otoczenia firm: urzędy skarbowe, biura rachunkowe, instytucje bankowe, doradcze, statystyczne, agencje (RARR, ARiMR, itp.), ZUS, KRUS, PUP, biura maklerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, marszałkowskie itp.
Wyboru miejsca i terminu praktyki programowej dokonuje student w porozumieniu 
z wybraną przez niego jednostką i Koordynatorem praktyk programowych na Wydziale Ekonomii. Profil działalności jednostki proponowanej przez studenta jako miejsca odbywania praktyki programowej winien być zbieżny ze specjalnością, na której student studiuje.

4) Wymagania wobec studenta

Od studenta odbywającego praktykę oczekuje się:
 • zapoznania się z programem praktyki, organizacją pracy oraz regulaminem jednostki, w której odbywa praktykę,
 • wykonywania zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń kierownictwa jednostki i zakładowego opiekuna praktyki,
 • przestrzegania obowiązującego w jednostce regulaminu i dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz tajemnicy państwowej i służbowej.

5) Termin praktyki oraz jej wymiar 

Student jest zobowiązany do odbycia praktyki programowej w trakcie przerwy wakacyjnej między IV a V semestrem studiów licencjackich, podczas tzw. ferii letnich (zgodnie z planem studiów).

Praktyka programowa trwa 4 tygodnie, przy założeniu 5 dni roboczych w tygodniu i 8 godzin dziennie. Realizacja praktyki nie musi mieć ciągłości czasowej np. student może zrealizować 2 tygodnie praktyki na początku lipca, a pozostałe 2 tygodnie w sierpniu lub wrześniu. Praktyka powinna być zrealizowana w ustalonym terminie, w okresie od 15 czerwca do 30 września. Jeśli w trakcie realizacji student musi przerwać jej realizację z przyczyn obiektywnych, np. z tytułu choroby, czy też innych zdarzeń losowych, wówczas powinien skontaktować się z Koordynatorem praktyk programowych na Wydziale Ekonomii w celu ustalenia terminu odrobienia nieobecności.

Student jest zobowiązany do przesłania – najpóźniej do 30 kwietnia danego roku – Koordynatorowi praktyk programowych na Wydziale Ekonomii, w formie pisemnej (e-mail) danych dotyczących terminu, miejsca praktyki (pełna nazwa, dokładny adres), osoby reprezentującej organizację wraz z pełnionym stanowiskiem, a także imię i nazwisko osoby pod kierunkiem, której student będzie odbywał praktykę (zał. 1). Po zaakceptowaniu zaproponowanej jednostki przez Koordynatora praktyk programowych, student zostanie 
e-mailowo poinformowany o tym fakcie oraz dacie i miejscu odbioru „Porozumienia dotyczącego organizacji praktyk programowych” (w 2 egzemplarzach). Jeden egzemplarz tego dokumentu, student jest zobowiązany zwrócić Koordynatorowi praktyk programowych lub bezpośrednio do Biura Karier UR (ul. Pigonia 8, budynek Biblioteki UR, pokój 11), po uzyskaniu podpisu osoby reprezentującej jednostkę, w której będzie odbywał praktykę.

Student może również odbywać praktykę w trakcie trwania semestru IV, przy czym termin realizacji praktyki nie może kolidować z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych na Uczelni. Wówczas przynajmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki, student składa podanie o wcześniejsze odbycie praktyki do Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Ekonomii UR (zał. 2), a następnie po uzyskaniu zgody przesyła Koordynatorowi praktyk programowych, w formie pisemnej (e-mail) dane dotyczące terminu, miejsca praktyki (pełna nazwa, dokładny adres), osoby reprezentującej organizację wraz z pełnionym stanowiskiem, a także imię i nazwisko osoby pod kierunkiem, której student będzie odbywał praktykę (zał. 1). Dokument potwierdzający zgodę Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Ekonomii UR, student przekazuje Koordynatorowi praktyk programowych. Po zaakceptowaniu zaproponowanej jednostki przez Koordynatora praktyk programowych, student zostanie e-mailowo poinformowany o tym fakcie oraz dacie i miejscu odbioru „Porozumienia dotyczącego organizacji praktyk programowych” (w 2 egzemplarzach). Jeden egzemplarz tego dokumentu, student jest zobowiązany zwrócić Koordynatorowi praktyk programowych lub bezpośrednio do Biura Karier UR (ul. Pigonia 8, budynek Biblioteki UR, pokój 11), po uzyskaniu podpisu osoby reprezentującej jednostkę, w której będzie odbywał praktykę.

Student może również odbywać praktykę za granicą, jednakże wówczas jest on zobowiązany przedstawić Koordynatorowi praktyk programowych tzw. promessę od jednostki, w której planuję odbyć praktykę. Praktykę odbytą za granicą, po jej zrealizowaniu zalicza się studentowi na poczet obowiązkowej praktyki określonej programem nauczania.

6) Zwolnienie z praktyk

Student może być zwolniony z odbycia praktyki programowej zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego (§24). Zaliczenie praktyki może nastąpić na podstawie dokumentu potwierdzającego wykonywanie pracy zarobkowej, wolontariatu, uczestnictwa w obozie naukowym lub odbycia stażu (przynajmniej 3-miesięczny okres zatrudnienia lub staż), w tym również za granicą, jeśli charakter tych czynności spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki. Dokument ten wraz z opisem wykonywanych czynności potwierdzony przez przełożonego oraz podaniem (zał. 3) student przekazuje bezpośrednio do Koordynatora praktyk programowych.

7) Obowiązki praktykanta

Obowiązkiem praktykanta jest przybycie w ustalonym terminie do wyznaczonej na praktykę jednostki oraz zgłoszenie się w dyrekcji jak i u zakładowego opiekuna praktyk.

Praktykant powinien wykonywać polecenia opiekuna praktyki i kierownictwa jednostki związane z realizacją celu i programu praktyki programowej. Zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminu organizacji, w której odbywa praktykę, a także zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych osobowych. Praktykant ma obowiązek dbać o wysoki poziom wykonywania powierzonych mu zadań.

Obowiązkiem praktykanta jest rzetelne i systematyczne prowadzenie Dziennika praktyk (zał. 4). Powinien być on uzupełniony komputerowo lub czytelnie pismem odręcznym.

Na okres praktyki student zobowiązany jest do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (w przypadku kiedy student posiada już takie ubezpieczenie, wówczas nie ma obowiązku ponownego jego zawarcia) i przedłożenia poświadczenia ubezpieczenia opiekunowi praktyki w jednostce, w pierwszym dniu praktyki. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w wyżej wymienionym zakresie uniemożliwia odbycie praktyki programowej. Weryfikacja ubezpieczenia NNW studentów odbywających praktykę i innych wymaganych rodzajem praktyki dokumentów – należy do obowiązków Koordynatora praktyk programowych. 

8) Obowiązki jednostki przyjmującej studenta na praktykę

Jednostka, w której student będzie odbywał praktykę, podpisuje z Uniwersytetem Rzeszowskim reprezentowanym przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia „Porozumienie dotyczące organizacji praktyk programowych”. Jednostka ta jest zobowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki (zgodnie z zawartym Porozumieniem).

Opiekun praktykanta w jednostce czuwa nad realizacją programu praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, a także nad jej przebiegiem. Po zakończeniu praktyki opiekun praktykanta stwierdza jej wykonanie poprzez podpisanie Dziennika praktyk oraz wydaje pisemną opinię, w której ocenia pracę studenta podczas praktyki. Wypełnia w tym celu druk opinii zawarty w końcowej części Dziennika praktyk, ewentualnie może tego dokonać na odrębnej kartce np. papierze firmowym.

9) Zaliczenie praktyki programowej

Podstawą zaliczenia praktyki programowej jest:
 • wypełniony Dziennik praktyk zawierający szczegółowy przebieg realizacji praktyki potwierdzony przez opiekuna praktyki w jednostce, w której student odbywał praktykę,
 • ocena praktykanta wystawiona przez opiekuna praktyki w jednostce, w której student odbywał praktykę,
 • przystąpienie do zaliczenia ustnego, po odbyciu praktyki.

Praktykę zalicza na ocenę Koordynator praktyk programowych na Wydziale Ekonomii.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow