Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr Bożena Sowa

Dane kontakowe

 • telefon:  17 872 16 12
 • e-mail: bozenas@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 203

Stanowisko

 • st. wykładowca

Prowadzone zajęcia

 • rachunkowość, 
 • rachunkowość podatkowa, 
 • system podatkowy, 
 • rachunkowość zarządcza, 
 • seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • optymalizacja podatkowa, 
 • wpływ ciężaru podatkowego na przedsięwzięcia inwestycyjne podmiotów gospodarczych

Granty i projekty badawcze

 • członek zespołu badawczego projektu: „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr UDA - POKL.05.02.01-00-026/10-00.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • opiekun sekcji rachunkowości na Wydziale Ekonomii

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • współpraca z jst w zakresie rachunkowości oraz finansów publicznych,
 • opracowanie raportów/analiz dla jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia z zakresu finansów publicznych.

Wybrane publikacje

2016

 • Sowa B., Wilczyńska M., Rezerwy na zobowiązania w działalności przedsiębiorstw [w:] Sektor małych i średnich przedsiębiorstw krajów wschodniej Europy, Maksimczuk Aleksander, Świerczewska-Gąsiorowska Anna, Wiszniewska Marta, PWSZ Suwałki 2016
 • Sowa B., Metody amortyzacji podatkowej a formy opodatkowania działalności gospodarczej [w:] Finanse w aktywności gospodarczej, Pukała Ryszard, Rejman Krzysztof, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2016
 • Sowa B., Die Identität Der EU und Ihre Perspektive Nach Dem Brexit , Košická  bezpečnostná revue 2016, Tom 2, s. 6-14, Koszyce, Słowacja.
  Sowa B., Dziekański P.: Obrót bezgotówkowy środkami pieniężnymi.Studia i Materiały. Miscellanea i Oeconomicae, nr 1, s. 297-310, ISSN 2081-2345.
 • Sowa B., Barwińska-Małajowicz A., Ślusarczyk B.: Die Identität Der EU und Ihre Perspektive Nach Dem Brexit. Košická  bezpečnostná revue, nr 2, s. 6-14, ISSN 1338-4880

2015

 • Sowa B., Olak A.: Analysis of Budgetary Revenues with Particular Emphasis on Tax Revenues, Aeuronautica XV, Lublin 2015, Wyd. Politechniki Lubelskiej, s. 181-185, ISBN 978-83-7947-149-2.
 • Sowa B.: Aspekty podatkowe łączenia się spółek handlowych, Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи (Economy in conditions of globalization: problems, trend, perspectives), Dniepropietrowsk 2015, Wyd. Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku, s. 264-273, ISBN 978-966-350-544-2.
 • Sowa B., Olak A.: Zjawisko bezdomności zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego, Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи (Economy in conditions of globalization: problems, trend, perspectives), Dniepropietrowsk 2015, Wyd. Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku, s. 312-330, ISBN 978-966-350-544-2.

2014

 • Sowa B., Filip P., Grzebyk M., Nesterowicz R.,: Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarcze. Ewidencja. Sprawozdawczość. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 314. ISBN 978-83-7996-049-1.
 • Sowa B.: Czynniki kształtujące cenę benzyny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat [w:] Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Bezpieczeństwo -  Edukacja - Gospodarka. Ochrona Środowiska. Polityka - Prawo – Technologie (pod red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i inni). Wyd. Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2014, s. 655-670, ISBN: 978-83-64541-02-5.
 • Sowa B.: Налоговая Система Полши и налогообложение хозяйственной деятељности физиҹеских лис [w:] Потенциал предприниматељства в Пољше и Украине: механизмы и регулирования (под редакцией академика д.э.н. прфессора Буркинскоґо Б.В. д.и.н., прфессора Вежбеньса В.). Wyd. Ѓосударственная  Высшая Tехнико - Экономическая Школа в Ясослве (Йнститут Экономики и Управления), Йнститут проблем ринка и экономико экологических исследований НАН Украины, Одесса, Ярслав 2014, s. 37-52, ISBN 978-83-63909-43-7.; ББК 65.290 УДК 334.722:330.341 M Э40.
 • Sowa B.: Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 37 (1/2014), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 454- 477, ISSN 1898-5084.
2013
 • Sowa B.: Zarządzanie podatkami w sektorze MMSP - wybrane aspekty [w:] Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych (red. J. Wiażewicz), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, s. 189- 214.
 • Sowa B.: Leasing składników majątku - skutki podatkowe dla korzystającego. Rzeszów 2013,  Przedsiębiorstwo i region. Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów. Nr 5/2013, s. 65-76.
 • Sowa B.: Dochody gminy o charakterze publiczno-prawnym. Analiza wybranych aspektów [w:] Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej (pod red. P. Filip i M. Grzebyk). Zeszyt Naukowy seria  Nauka dla Gospodarki Nr 1/2012, w ramach Projektu Internetowa Promocja Nauki INPRONA. Rzeszów 2012 (druk 2013), s. 149-168.
2012
 • Sowa B.: Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych - różnice między polskim prawem bilansowym a MSR/MSSF [w:] Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy. (pod red. H. Żukowskiej i B. Sawickiej), Wyd. KUL, Lublin 2012,  s. 349-372.
 • Sowa B.: Sposoby ograniczania indywidualnego ryzyka bankowego – analiza wybranych aspektów.  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. nr 96, Warszawa 2012, s. 209-219.
2011
 • Sowa B.: Wybrane aspekty polityki pieniężnej banku centralnego, Rzeszowskie Studia Prawnicze. nr 1, Rzeszów  2011, s.607-642.
 • Sowa B.: Skutki podatkowe dla stron transakcji leasingowych.  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Zarządzanie i Marketing. z. 18 (2/2011), Rzeszów  2011, s. 159-168.
 • Sowa B.:  Zasady ustalania i ewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Zarządzanie i Marketing. Zeszyt nr 18 (3/2011), Rzeszów  2011, s. 117-128.
2010
 • Sowa B.:  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT) działalności transportowej w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty [w:]  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Zarządzanie i Marketing, Zeszyt Nr 17, Rzeszów 2010,  s. 375-388.
 • Sowa B.:  Analiza dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych) na przykładzie na przykładzie Gminy Biłgoraj. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 81, Warszawa 2010,  s. 147-156.
 • Sowa B..: Sources of Gaining Capital by Economic Entities Selected Aspects.  20 Years of Socio – Economic Transformations in Countries of  Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts. „Geopolitical Studies” vol. 16. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw 2010, s. 315-332.
2009
 • Sowa B., Filip P.: Potrzeby i bariery rozwoju przedsiębiorczości w gminie i w regionie, EDS Europejski Doradca Samorządowy,  nr 1/2009, s.199-209.   
 • Sowa B.:  Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju regionu w latach 2004–2007 ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy,  z. 15, Rzeszów 2009, s. 331-343.
 • Sowa B.: Krótkoterminowe i długoterminowe źródła finansowania działalności gospodarczej prowadzonej przez sektor drobnej przedsiębiorczości [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Zarządzanie i Marketing, Zeszyt nr 16, Rzeszów 2009, s. 333-348.
 • Sowa B.: Value Added Tax in Turnover within the European Union ( Selected Aspects) [w:] Countries of  Central & Eastern Europe Versus Global Economic Crisis. „Geopolitical Studies” vol. 15. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw 2009, s. 99-108.
2008
 • Sowa B.: Działalność instytucji pozarządowych na rzecz rozwoju gospodarczego woj. podkarpackiego. Polska Wschodnia, perspektywy rozwoju. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2008,  s.72-81.
 • Sowa B., Filip P.: Konkurencja podatkowa jako efekt globalizacji gospodarki światowej. Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego, a funkcjonowanie rynków finansowych [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego, a funkcjonowanie rynków finansowych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Rzeszów, Rzeszów 2008, s. 61-72.
 • Sowa B., Filip P.: Źródła finansowania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w myśl obowiązujących przepisów prawa [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego, a funkcjonowanie rynków finansowych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Rzeszów. Rzeszów 2008 r., s.323-340.
 • Sowa B.: Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości [w:] Wybrane problemy rachunkowości finansowej (pod red. Kata R., Rogowski J.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 11-33.
2007
 • Sowa B.: Wybrane koszty kredytu bankowego jako głównego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, European vektor of economic development, nr 1 (2), Uniwersytet w Dniepropietrowsku, Dniepropietrowsk 2007, s.109-117.
 • Sowa B.:  Kredytowanie działalności inwestycyjnej sektora rolno - spożywczego na przykładzie BGŻ S.A., Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu: uwarunkowania, mechanizmy, efekty (pod red. S, Makarski),  Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s.327 -337.
2006
 • Sowa B.: Cooperation Between Small and Medium- Sized Enterprises and Other Participants on the Market in the Carpathian Euroregion [in:] Regional Transborder Cooperation in Countries of Central and Ekstern Europe - A Balance of Achievements. Geopolitical Studiens vol.  14,  Instytut Geografii  i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2006, p.159-167.
2003
 • Sowa B.: Działalność instytucji pozarządowych na rzecz rozwoju Podkarpacia. Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt nr 39, Warszawa 2003, s.118-127.
 • Sowa B.:  Kierunki i tendencje przemian społeczno-gospodarczych w regionie przygranicznym na przykładzie woj. podkarpackiego. Uniwersytet Rzeszowski,  Zeszyt Naukowy nr 1, Rzeszów 2003, s.151-158.
 • Sowa B.: Rozwój inwestycji gospodarczych na terenach przygranicznych [w:] Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy, Uwarunkowania ekonomiczne, (pod red. Michał Gabriel Woźniak), Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt nr 2,  Rzeszów 2003, s. 511-518;
 • Sowa B.: Programy pomocowe na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej (na przykładzie Podkarpacia [w:] Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym (pod red. Jana Adamczyka), Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2003, s. 414-421.
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow