Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR

Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR
Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR
 • telefon: 17 872 16 15
 • e-mail: wkuzniar@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-311

Stanowisko:

 • Profesor nadzwyczajny

Funkcje:

 • Kierownik Katedry
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy marketingu
 • Marketing terytorialny
 • Seminarium magisterskie

Zakres tematyczny badań

 • Aktywność  marketingowa jednostek  terytorialnych w kontekście rozwoju  lokalnego i regionalnego
 • Marketingowe uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej

Publikacje

 1. Kuźniar W., Kawa M., 2018, Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 18 (XXXIII), Zeszyt 4,  DOI, 10.22630/PRS.2018.18.4,   s.   304 – 312. ISSN 2081-6960
 2. W. Kuźniar, 2018, Kreowanie wartości marki terytorialnej w kontekście  koncepcji  współtworzenia wartości [w:] Budowanie i konstruowanie marki lokalnej, narodowej i wielokulturowej na pograniczu, red. J. Kurczewska, D. Wojakowski, „Pogranicze. Studia Społeczne”,  tom XXXIII, s. 53 – 64.  ISNN 1230 - 2392
 3. Kuźniar W, Kawa M., 2018, Komunikacja marketingowa w jednostkach terytorialnych – od jednokierunkowego  oddziaływania do interaktywnego dialogu, Handel Wewnętrzny, nr 4 (375) tom II, s. 49-59
 4. Kawa M., Kuźniar W., 2018. Możliwości rozwoju drobnych gospodarstw rolnych poprzez wykorzystanie rozwiązań spółdzielczych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Nr 2, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, s. 27–37.
 5. W. Kuźniar, T. Surmacz, M. Krzeszowska. 2018. Opportunities for consumer participation in service value creation, European Journal of Service Management, University of Szczecin, Vol. 26, (2/2018), s. 137 – 143. 
 6. Kuźniar W., Szopiński W., 2017,  Bezpieczeństwo mieszkańców jako element wizerunku jednostek terytorialnych,  Przegląd Nauk o Obronności, nr 4 2017, s. 49 – 60. ISNN 2450-6869
 7. M.  Kawa, W.  Kuźniar, 2017, Skala zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 51, (3/2017), s. 329-339.
 8. Kuźniar W., Surmacz T, Szopiński W. 2017. Wirtualizacja konsumpcji i jej oddziaływanie na kształtowanie postaw i zachowań prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia,  Vol. LI, 2, s. 143 – 150. (DOI:10.17951/h.2017.51.2.143)
 9. Kuźniar W., Szopiński W., Wierzbiński W., 2016, Współudział mieszkańców w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej, Marketing i Rynek, nr 10/2016, s. 257 – 266.
 10. Kawa M., Kuźniar W., Spółdzielnie socjalne jako instytucje odpowiedzialności społecznej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy , nr  48 (4/2016), s.389 – 401.
 11. Kuźniar W., Kawa M., Kuźniar  P., 2016,  Konsumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 16 (XXXI), Zeszyt 3, s. 243 – 250.
 12. Kuźniar W., Witek L., 2016, Traditional Regional Products As Part of Unique Sales Proposition in Farm Tourism in Poland,  Journal "Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol.16 (1)/2016, s. 249 – 252.
 13. Kuźniar W. 2016,  The Role of Residents in Increasing the Attractiveness of a Territorial Mega-product, Handel Wewnętrzny  4(363), lipiec – sierpień, s. 132 – 141.
 14. Kuźniar W., Szopiński W.,  2016, The use of social media by local government units to communicate with stakeholders, NierównościSpołeczne a WzrostGospodarczy, nr 45 (1/2016), s. 247 – 254.
 15. Kamiński M, Kuźniar W., Leszczyński M., Lisiecki M., Machowicz K., Oleksiewicz I., Perz P., 2016, Wymiar bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie, Rambler Press, red. I. Oleksiewicz, Warszawa, ss. 177.
 16. Kuźniar W., 2015, Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 42, s. 296 – 305.
 17. Kuźniar W., Witek L., 2016, Traditional Regional Products As Part of Unique Sales Proposition in Farm Tourism in Poland,  Journal "Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol.16 (1)/2016, s. 249 – 252.
 18. Witek L., Kuźniar W., Ethnocentrism in behaviour of consumer on the organic food market  [w:] Food Products Marketing. Concepts and research, red. M. Gębarowski, T. Hermaniuk, University of Maribor, Celje 2015, s. 172 – 181.
 19. Kuźniar W., Szopiński W. 2015. Marketing relacyjny w procesie współtworzenia wartości dla klienta – wybrane aspekty. [w:] Przedsiębiorczość – perspektywą zmian. Pod red. K. Jaremczuka. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów, s. 399-410
 20. Kuźniar W., Kawa M., 2015, Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście  koncepcji współtworzenia wartości, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej, red. nauk. A.  Samlec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 867. Problemy Zarządzana, Finansów i Marketingu nr 40, s. 279  -288.
 21. Kuźniar W, Surmacz T. 2015,  Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty, Zeszyty  Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 853, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (30), Szczecin, s. 25-36.
 22. Kuźniar W., 2014, Wpływ wybranych zmian w postawach i zachowaniach konsumentów na rozwój turystyki XXI w., Marketing i Rynek, 8/2014, PWE, Warszawa 2014, s. 1104 – 1109.
 23. Lechwar M., Kuźniar W, 2014, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na rozwój biogospodarki, Studia Ekonomiczne i Regionalne, Vol. 7, Nr 4, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 65 – 72.
 24. Kuźniar W. 2013. Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej (monografia), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów 2013, ss. 1-298.
 25. Kuźniar W., 2013, Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych [w:] Zeszyty Naukowe  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego „Polityki europejskie, finanse i marketing”,  Nr 10 (59), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 444 – 450.
 26. Kuźniar W., 2013, Potencjał turystyczny jako element konkurencyjności wiejskiego obszaru recepcji na przykładzie Podkarpacia, Studia Ekonomiczne i Regionalne, Biała Podlaska, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 97 – 110.
 27. Kuźniar W. 2012, Use of territorial marketing in development of rural tourism in Poland”,  International Journal on  GSTF Business Review Vol. 1 No. 4, April 2012, s. 140 – 142.
 28. Kuźniar W. 2012, Enotourism as form of activating rural areas (on the basis of the province of podkarpackie), Journal of Management Policy and Practice vol. 13(4) 2012, North American Business Press, s. 117 – 120., ISSN 1913-8067
 29. Kuźniar W., 2012, Wybrane aspekty rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Strategie marketingowe miast i regionów,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709,  Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr  23,  Szczecin, s.173 – 186.
 30. Kuźniar W., 2012, Rola mieszkańców w kształtowaniu orientacji marketingowej jednostki terytorialnej,  Handel Wewnętrzny, t. III,  wrzesień – październik 2012, s. 432 – 439.
 31. Kuźniar W., 2012. Podmioty promujące turystykę wiejską w kontekście rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego) [w:] Wizerunek regionu o orientacji rynkowej, red. A. Siedlecka, A. A. Smarzewska, M. Zwolińska – Ligaj, J. Kamiński, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 95 – 105.
 32. Kuźniar W. Marketing w funkcjonowaniu jednostki terytorialnej (R III), Rozwój orientacji marketingowej jednostek terytorialnych w świetle wyników badań ankietowych (R VI) [w:] Przedsiębiorczość. Uwarunkowania i przejawy w procesie funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. . K. Jaremczuk, WSPiA, Przemyśl-Rzeszów 2012., s. 56- 59, 122 -126.
 33. Kuźniar W., 2012,  Rola kwaterodawców  w kształtowaniu relacji z agroturystami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [w:] Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 86, Szczecin, s. 289 – 300.
 34. Kuźniar W. 2012, Aktywność promocyjna gospodarstw agroturystycznych jako wyraz marketingowej orientacji podmiotów turystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 678, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”  nr 20,  Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, Szczecin s. 111 – 120.
 35. Kuźniar W., 2012, Wybrane aspekty rozwoju partnerstwa turystycznego w regionie w kontekście podnoszenia atrakcyjności  wiejskiego obszaru recepcji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich,  Zeszyt  29,  red. G. Ślusarz,  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,  Rzeszów 2012, s. 212 – 219.
 36. Kuźniar W. 2012, Kształtowanie orientacji marketingowej jednostki terytorialnej w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej ( na przykładzie woj. podkarpackiego), Studia Ekonomiczne i Regionalne, Tom V, nr 1/2012, Wydawnictwo Państwowe j Szkoły Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s.  77 – 85.
 37. Kuźniar W. 2011, Procjesformowaninijaimidżaterritorii i jego wlijanije na cjeljewyje rynki (Процессформированияимиджа tерриториииеговлияниенацелевыерынки)[w:] GRANI, Naukowo-tjeorjeicieskij i gromadzcko-politicieskij almanach 5(79), Wjerjesjeń – Żowtjeń 2011, s. 94-98  (ISSN 2077-1800)
 38. Kuźniar W. 2011. Postawy i oczekiwania względem władz i pracowników samorządowych jako przesłanka marketingowej reorientacji  jednostek terytorialnych [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr  75,  Szczecin, s. 541 – 552.
 39. Kuźniar W., 2011,  Marketing w zarządzaniu organizacją [w:] Zarządzanie w zarysie, red. K. Jaremczuk, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Podręczniki uczelniane nr 109, Przemyśl – Rzeszów 2011, s. 113 – 120.
 40. Kuźniar W. 2011. Wybrane aspekty  kształtowania struktury produktu marketingowego regionu  o wysokich walorach turystycznych  (na przykładzie Bieszczadów) [w] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 175, Wrocław 2011, s. 779 – 789.
 41. Kuźniar W. 2011.  Znaczenie segmentacji rynku w podnoszeniu atrakcyjności oferty gospodarstw agroturystycznych (na przykładzie woj. podkarpackiego), Handel Wewnętrzny, wrzesień – październik 2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011, s. 183 – 189.
 42. Kuźniar W., Szopiński W., 2011,  Marketingowe formy wspierania przedsięwzięć turystycznych (na przykładzie Agencji Turystycznej Bieszczady Adventure) [w:] Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości – uwarunkowania i  przejawy, red. L. Kaliszczak, Tom II, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 21 - 38
 43. Kuźniar W., 2010, Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego), Acta ScientaiarumPolonorum, Oeconomia 9 (4) , s. 245 - 254
 44. Kuźniar W., 2010, Role of promotion in management of a local governement unit (on the basis of seleceted communes in the province of prodkarpackie), Scientific Journal, No. 633, The University of Szczecin, Service Managment vol. 6, s. 29 – 39.
 45. Kuźniar W.,  2010. Image as the aim of marketing activity of a local government unit, HradeckeEkonomickeDny, Ekonomickyrozvoj a management regionu, Hradec Kralowe, Czechy, s. 223 - 227
 46. Kuźniar W., 2010, Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych  w kontekście  oddziaływania na konsumentów (na przykładzie woj. podkarpackiego) [w:] Komunikacja Rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary stosowania, red. B. Pilarczyk, Z. Wałkowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 136, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Poznań, s. 439-447
 47. Kuźniar W., 2010, Rynek  produktów regionalnych i  tradycyjnych  a proces globalizacji konsumpcji  (na przykładzie województwa  podkarpackiego) [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otocznia rynkowego, red. nauk. Sz. Figiel,  PWE, Warszawa, s. 47 - 54
 48. Kuźniar W., 2010. Potencjalne możliwości a realny stan rozwoju turystyki wiejskiej w woj. podkarpackim – wybrane aspekty [w:]  Potencjał turystyczny. Zagadnienia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, s. 515 – 524
 49. Kuźniar W. 2010, Services in agrotourism as a chance to activate rural areas in the podkarpackie province, Scientific Journal, No. 574, The University of Szczecin, Service Managment vol. 5,  s. 207 - 218
 50. Kuźniar W., 2010, Obszary wykorzystania events marketingu w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie  woj. podkarpackiego [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, s. 359 – 368
 51. Szopiński W., Kuźniar W., 2010, Marketing partnerski jako podstawa budowania więzi  z klientem (na przykładzie Zakładu Mięsnego „Smak-Górno”) [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność, red. K. Jaremczuk, Tom II,  Rozdział 59,  Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 495 - 512 
 52. Kuźniar W., Szopiński W., 2010, Marketingowe formy wspierania przedsięwzięć turystycznych i ich oddziaływanie na klientów (na przykładzie Agencji Turystycznej Bieszczady Adventure) [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność. T. II.,  red. K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu,Tarnobrzeg s. 495-512
 53. Kuźniar W., Szopiński W., 2010,  Marketing lojalnościowy jako nowoczesna forma zarządzania relacjami z klientem w sferze handlu, Zeszyty Naukowe Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania, red. Nauk. W. Kalita, L. Kaliszczak, Zeszyt nr 2, Tarnobrzeg 2010, s. 71 – 84
 54. Kuźniar  W., 2009, Rola Internetu w procesie komunikacji marketingowej  jednostki terytorialnej (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego) [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 42, Szczecin 2009,  s. 648 – 655
 55. Kuźniar W. 2009. Rola czynnika ludzkiego w podnoszeniu jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Nowoczesna administracja publiczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 573, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 45,  s. 321 - 330
 56. Kaliszczak L., Kuźniar W. 2009. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu funkcji turystycznej w wybranych gminach województwa podkarpackiego, Handel Wewnętrzny, numer specjalny, Warszawa, Listopad 2009, s. 197 – 205
 57. Makarski S., Kuźniar W. 2009. Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną (rozdziały II, IV, V), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 1 - 191
 58. Kuźniar W., Szopiński W. 2009, Marketingowa koncepcja zarządzania jednostką terytorialną i jej efekty (na przykładzie woj. podkarpackiego), Handel Wewnętrzny, numer specjalny, Warszawa, s. 253 -258
 59. Kuźniar W., Szopiński W. 2009. Rola czynnika ludzkiego w handlu, w kształtowaniu  satysfakcji klientów, Handel Wewnętrzny, numer specjalny, Warszawa, s. 177 - 187
 60. Kuźniar W., Szopiński W. 2009. The role of administrative services marketing in management of a local government unit. Scientific Journal. Nr 527, Service Managment vol. 4, The University of Szczecin, Szczecin , s. 177 – 182
 61. Kuźniar W., 2009, Marketingowe wyzwania spółdzielczości handlowej wobec przeobrażeń w sferze handlu (na przykładzie PSS „Społem” w Rzeszowie) [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. nauk. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 275 – 286
 62. M. Kawa, W. Kuźniar, 2009, Rola spółdzielczości jako instytucji w przeciwdziałaniu nierównościom ekonomicznym i społecznym [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Rzeszów, s. 310 -  317
 63. W. Szopiński, W. Kuźniar, 2009, Wpływ działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na zmianę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na Podkarpaciu [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, Zeszyt 5, Warszawa – Poznań – Olsztyn,  s. 302 - 306
 64. Kuźniar W., Kawa M. 2008. Rola aktywności władz samorządowych w kształtowaniu wizerunku turystycznego jednostki terytorialnej [W:] Marketing terytorialny. Studia przypadków. Red. nauk. M. Florek, K. Janiszewska. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 67 - 75
 65. Kuźniar W. 2008. Selected forms of supporting the local development of territorial units possessing tourist assets (on the example of the Bieszczady Mountains District) [w:]  Hradeckeekonomickedny 2008, Aktualniproblemyrozvojeregionu. Sbornikvybranychprispevku. Univerzita Hradec Kralowe, Czechy, s. 81
 66. Kuźniar W., Szopiński W. 2008. Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu funkcji turystycznej na poziomie gminy  (na przykładzie woj. podkarpackiego)  [w] Współczesny Marketing. Trendy, działania. Red. nauk. G. Sobczyk. PWE, Warszawa, s. 509 – 515
 67. Kuźniar W. 2008. The level of complaint handling in the sphere of services as an element shaping satisfaction of customers  (on example of podkarpackie voivodship). Scientific Journal. No 449,  Service Managment vol. 3, The University of Szczecin, Szczecin , s. 81 – 88
 68. Kuźniar W. 2008. Rola usługodawcy w kształtowaniu satysfakcji i lojalności klientów (na przykładzie usług handlowych w województwie podkarpackim) [w:] Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. Red. nauk. A. Panasiuk, K. Rogoziński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, Szczecin, s. 121 – 126
 69. Szopiński W., Kuźniar W. 2008. Wpływ wybranych cech produktu na zachowanie konsumenta na przykładzie miasta Tarnobrzeg [w:] Kultura a rynek pod red. S. Partyckiego, T. 2, Wyd. KUL, Lublin, s. 75-80
 70. Szopiński W, Kuźniar W. 2008. Rola informacji w podnoszeniu konkurencyjności  przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie województwa podkarpackiego) [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym tom 2 pod red. A. Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 482 -489
 71. Szopiński W, Kuźniar W. 2008. Wybrane instrumenty walki konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych na przykładzie woj. podkarpackiego [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Lublin, s. 526 - 530
 72. Kuźniar W., 2008, Rola marki handlowej w oddziaływaniu na klientów (na przykładzie sieci sklepów dyskontowych) [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Szczecin 2008, s. 121 - 128
 73. Kuźniar W., Szopiński W. 2007. Konkurencyjność PSS „Społem” w Rzeszowie wobec przeobrażeń w sferze handlu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 42 pod red. J. Kitowskiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 205 – 213
 74. Kuźniar W, Grzybek M.,  Szopiński W. Territorial Marketing as Modern Concept of Communal Management (on the Example of some Communes in Podkarpackie Province) [W:]  Hradeckeekonomickedny 2007/ I, Ekonomicky rust a rozvojregionu . Sbornikprispevku,  Univerzita Hradec Kralowe, 2007, s. 455 -459
 75. Szopiński W., Kuźniar W. 2007. Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój regionu w zakresie turystyki (przykład powiatu przemyskiego) [w:] Marketing technologiczny i marketing terytorialny pod red. T. Markowskiego, D. Trzmielaka, J. Sosnowskiego. PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, Zeszyt 235, Warszawa 14 – 30
 76. Kuźniar W, Szopiński W. 2007. Wpływ obsługi reklamacji na kształtowanie lojalnych postaw klientów [w:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Red. S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 196 - 203
 77. Kuźniar W. 2007. Wdrażanie marketingu terytorialnego na poziomie gminy jako innowacyjna forma zarządzania jednostką terytorialną [w:]  Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Red. nauk. S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 192 – 198.
 78. Szopiński W, Kuźniar W. 2007, Kształtowanie pozytywnego wizerunku jednostki terytorialnej jako warunek konkurencyjności (na przykładzie gminy Żurawica) [w:] Konkurencyjność i innowacyjność  regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni. Red. nauk. J. Kot. Wyd.  Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, s. 215 – 223
 79. Kuźniar W., Szopiński W., Kaliszczak L. 2007. Współautorstwo trzech rozdziałów  „Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie  województwa podkarpackiego” pod red. nauk. S. Makarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007,  s. 98 – 220
 80. Kuźniar W., Szopiński W. 2007. Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Przesłanki aktywności ludzkiej. Studium interdyscyplinarności pod red. K. Jaremczuka. Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, s. 280 – 299.
 81. Grzybek M, Kuźniar K. 2006. Koncentracja przedsiębiorstw handlowych jako warunek konkurencyjności  na rynku woj. podkarpackiego. Handel Wewnętrzny Numer Specjalny, s. 45 – 50
 82. Grzybek M, .Kuźniar W. 2006. Instrumenty wykorzystywane w rozwoju marketingu partnerskiego (na przykładzie zakładów mięsnych województwa podkarpackiego) [W:] Marketing przyszłości. Trendy – strategie - instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 438., Szczecin , s. 158 – 162
 83. Kuźniar W. Szopiński W. 2006.  Konsument XXI wieku – opinie, postawy, oczekiwania (na przykładzie mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego) w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Pod red K. Jaremczuka. PWSZ Tarnobrzeg: 728-741.
 84. Sabik R, Kuźniar W. 2006. Atrakcyjność marketingowa produktu agroturystycznego ( na przykładzie powiatu jarosławskiego). Zeszyty Naukowe nr 4. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Jaśle, Jasło s. 35 - 44 
 85. Kuźniar W. Szopiński W. 2006. Konsument i jego zachowanie na rynku jako element sukcesu przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe nr 1, PWSZ w Tarnobrzegu, s. 64 - 73
 86. Kuźniar W., Szopiński W. 2006. Rola marketingu terytorialnego w procesie zarządzania gminą [w:] Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym pod red. K. Górki, L. Kaliszczak. Wyd.  PWSZ Tarnobrzeg, s. 101 - 109
 87. Kuźniar W, Dybka S. 2005. Ocena wybranych elementów jakości usług handlowych w opinii konsumentów woj. podkarpackiego [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości pod red. S. Makarskiego. Wyd. Uniwersytetu Rzszowskiego, Rzeszów378 – 383
 88. Strojny J., Kuźniar W., Kaliszczak L.2005. Wlijanijerynoćnoj transformacji na preobrazowanija w roznićnojtorgowljePolszi [w:] Ekonomika: probljemy teorii ta praktiki.  Zbirniknaukowich prac. Wipusk 201, Tom IV,  DnipropietrowskijNacionalnyj Uniwersytet, Dnipropietrowsk, s. 1068 – 1078
 89. Dybka S., Kuźniar W. 2005. Kooperacja małych przedsiębiorstw handlowych jako warunek konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej (na przykładzie województwa podkarpackiego) [w:]  Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tom 1. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,  s. 166 – 171
 90. Szopiński W., Kuźniar W. 2005. Rola ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie wspierania działalności integracyjnej wśród producentów rolnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów,  s.  18- 25
 91. Kuźniar W., Szopiński W. 2005. Marka handlowa jako element konkurencji obiektów wielkopowierzchniowych, na przykładzie hipermarketu Tesco w Rzeszowie [w:] Marketing Przyszłości. Trendy – strategie – instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 414. Szczecin, s. 309 - 314  
 92. Strojny J. ,Kaliszczak L., Kuźniar W. 2005. Razwitjesjektora małych i crjednichprjedprijatij w Polszje w pjeriodekonomicieskoj transformacji[w:] Ekonomika: probljemy teorii ta praktiki.  Zbirniknaukowich prac. Wipusk 204, Tom III,  DnipropietrowskijNacionalnyj Uniwersytet, Dnipropietrowsk, s. 1068 – 1078
 93. Makarski S. Kuźniar W. 2005. Handel detaliczy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna.. Marketing i Zarządzanie 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów,  s. 9 - 18
 94. Makarski S., Kuźniar W. 2004. Analiza wybranych elementów działalności marketingowej banku (na przykładzie Pekao S.A. – Oddział w Przemyślu), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Marketing i Zarządzanie 2, s. 9 – 18
 95. Grzybek M., Kuźniar W. 2004. Organizacja dystrybucji środków produkcji dla rolnictwa w woj. podkarpackim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s 7–15
 96. Grzybek M., Kuźniar W.  2004. Handel detaliczny żywnością w woj. podkarpackim wobec integracji z Unią Europejską [w:] Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Tom 1, s. 248-255
 97. Kuźniar W. i współ. 2004. Przedsiębiorczość w procesie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Praca pod red. K. Jaremczuka. WSAiZ w Przemyślu
 98. Kuźniar W., Szopiński W. 2004 Wybrane narzędzia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych [w:] „Uwarunkowania przedsiębiorczości” pod red. K. Jaremczuka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, s. 259 – 268
 99. Kuźniar W., Cyran K. 2003. Wpływ rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na zachowanie konsumentów na rynku  (na przykładzie woj. podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 44 – 52
 100. Szopiński W. Kuźniar W.  2003.  Wybrane formy pozarolniczej działalności producentów rolnych w agrobiznesie [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski, s. 347  354
 101. Kuźniar W. Szopiński  W. 2003.  Wybrane aspekty oceny jakości oferty agroturystycznej gmin bieszczadzkich w opinii turystów [w:] Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Lesku, Zeszyty Naukowe, Zeszyt 1, s. 75 - 82
 102. Kuźniar W.,  Dybka S. 2003. Jakość obsługi klienta jako czynnik determinujący decyzje zakupowe konsumentów w woj. podkarpackim [w:] Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.  Langego we Wrocławiu, Tom 1 s. 484 - 489
 103. Kuźniar W., Cyran K. 2002. Uwarunkowania i perspektywy dystrybucji artykułów żywnościowych [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 941, Wrocław , s. 530 – 535
 104. Kuźniar W. 2002 . Tendencje zmian w handlu detalicznym i ich ocena (na przykładzie  woj. podkarpackiego) [w:] Prawno - organizacyjne i ekonomiczno - finansowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, nr 9, s.153 - 160
 105. Kuźniar W. Kurek M. 2002 . Proces koncentracji w handlu detalicznym i jego oddziaływanie na konsumentów (na przykładzie Przemyśla) [w:] „Uwarunkowania  sukcesu przedsiębiorstwa ". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, nr 10, s.671 – 680
 106. Grzybek M, Kuźniar W. 2002. Wpływ przeobrażeń w sferze handlu na rynkowe zachowania konsumentów produktów żywnościowych w woj. podkarpackim [w:]  „Handel Wewnętrzny” , nr specjalny, IRWiK, Warszawa, s.50- 54
 107. Makarski S., Kuźniar W. 2002. Zachowanie konsumenta na rynku  [w:] „Konsument, Firma, Rynek”. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, s. 39 - 51
 108. Kuźniar W. Hajduk G. 2002. Tendencje zmian w handlu detalicznym w Polsce i woj. podkarpackim na tle sieci handlowej w Unii Europejskiej. Gospodarka. Administracja. Samorząd, nr 1-2, s.62- 68
 109. W. Kuźniar, M. Woźniak. 2001. Agroturystyka w procesie poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa [w:] Agrobiznes 2001. Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. Prace Naukowe nr 901. Akademia Ekonomiczna. , Wrocław, s.267 – 274.
 110. Woźniak M., Kuźniar W. 2001. Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik ożywienia gospodarczego terenów wiejskich (na przykładzie gmin bieszczadzkich) [w:] „Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich”. IX  Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków, s. 136 – 142.
 111. W. Kuźniar, K. Cyran. 2001. Wpływ strategii merchandisingu na postępowanie konsumentów na rynku [w:] „Strategie rozwoju firm handlowych”. Red. J. Sikorski. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 134 – 139.
 112. W. Kalita, W. Kuźniar. 2001. Wybrane problemy globalizacji handlu w Polsce [w:] „Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo – Wschodniej na początku XXI wieku”, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów,  s.183 – 188
 113. W. Szopiński, W. Kuźniar. 2001. Znaczenie Ośrodków Doradztwa Rolniczego w spieraniu rozwoju regionalnego terenów wiejskich [w:] Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Zeszyt 81, Kraków, s.342 - 345
 114. Kuźniar W. 2001.  Merchandising warunkiem sukcesu przedsiębiorstw handlowych [w:] Prawo – administracja – gospodarka w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania  w Przemyślu.  Zeszyty Naukowe nr 7, s 495 - 504 
 115. Woźniak M., Kuźniar W. 2000. Rola gospodarstw agroturystycznych jako specyficznych przedsiębiorstw w rozwoju atrakcyjnych krajobrazowo obszarów wiejskich [w:] „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich”. Konferencja. Naukowa. Akademia Podlaska, Siedlce, s 225-263
 116. Kuźniar W., Szopiński W.  2000. Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych w warunkach rynkowych [w:] „Przedsiębiorstwo w procesie transformacji”. Konferencja. Naukowa., WSAiZ, Przemyśl, s. 168 - 175
 117. Grzybek M., Kuźniar W., Makarski S. 2000. Transformacja gospodarki a przedsiębiorczość w agrobiznesie. AR w Krakowie Wydział Ekonomii w Rzeszowie, s.s. 206
 118. Woźniak M., Kuźniar W. 2000. Znaczenie agroturystyki w ożywieniu gospodarczym obszarów górskich (na przykładzie Podkarpacia) [w:] „Turystyka wiejska w perspektywie Europejskiej”. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków, s. 149-160.
 119. Kuźniar W. 1999. Potencjalne możliwości a realne szanse rozwoju agroturystyki w byłym województwie krośnieńskim [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom I, z. 3, s. 149-154
 120. Woźniak M., Kuźniar W. 1999. Dziedzictwo kulturowe Bieszczadów jako element jakości produktu agroturystycznego [w:] „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska” VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków, s.65-68
 121. Woźniak M., Lazur W. 1998: Spokojny, opanowany, rozważny, system kształtowania turystyki wiejskiej [w:] „Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej- idee, działania, efekty”, VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków, s. 21-27
 122. Kuźniar W. 1998: Badania nabywców produktu agroturystycznego warunkiem sukcesu tej formy przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, z. 51 „Agromarketing”, s. 299- 305
 123. Makarski S., Kuźniar W. 1998: Strategia marketingu w agroturystyce (na przykładzie woj. krośnieńskiego) [w:] „Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej”, Konferencja Naukowa, SGGW, Warszawa, s. 85-95
 124. Woźniak M., Kuźniar W. 1998: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości obszarów wiejskich o szczególnych walorach krajobrazowych ( na przykładzie woj. krośnieńskiego) [w:] ”Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską”, V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, AE Wrocław, s. 648-655.
 125. Lazur W. 1997: Agroturystyka jako szansa aktywizacji obszarów wiejskich woj. krośnieńskiego [w:] „Agroturystyka w społeczno-ekonomicznym rozwoju środowiska wiejskiego”, Konferencja Naukowa, Biała Podlaska, s. 79-84
 126. Makarski S., Lazur W.1997: Marketing usług agroturystycznych na przykładzie woj. krośnieńskiego [w:] „Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków-Trzcinica, s.576-573
 127. Woźniak M., Lazur W. 1997: Jakość produktu agroturystycznego warunkiem sukcesu w turystyce wiejskiej [w:] „ Determinanty sukcesu w turystyce wiejskiej”, V Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków, s. 41-47
 128. Grzybek M., Lazur W. 1996. Zmiany w handlowej obsłudze ludności wiejskiej w płd.-wsch. Polsce [w:] „Zmiany w ekonomicznym otoczeniu rolnictwa" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa. WSR-P w Siedlcach , s.148- 156
 129. Woźniak M., Lazur W. 1996. Sieć detaliczna Bieszczadów - jej dostosowanie do potrzeb mieszkańców i turystów [w:] „Formy inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich". Konferencja Naukowa - Polańczyk, s.49- 54
 130. Grzybek M., Lazur W. 1996. Agroturystyka - pozarolniczą formą aktywności ludności wiejskiej. Rocznik Przemyski. Przemyśl, s. 63-70
 131. Woźniak M., Lazur W. 1996. Agroturystyka a problemy ochrony środowiska naturalnego [w:] „Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Polskiej" - Konferencja Naukowa. Politechnika Rzeszowska, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAPA. Rzeszów, 69-75
 132. Woźniak M., Lazur W. 1996. Kształtowanie infrastruktury turystycznej na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych - na przykładzie Bieszczadów [w:]  IV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. „Kształtowanie standardów produktu turystycznego polskiej wsi", CDiEwR , Kraków, s. 77-82
 133. Woźniak M., Lazur W. 1996: Wpływ sieci detalicznej na funkcjonowanie agroturystyki w Bieszczadach. Wiadomości Ziem Górskich 4 (8). Kraków, s.65-71
 134. Lazur W. 1995: Obsługa handlowa ludności wiejskiej w woj. przemyskim [w:] „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. przemyskim". AR Kraków Filia Rzeszów, TPN Przemyśl, ODR Korytniki. Przemyśl, s 49-59
 135. Woźniak M., Lazur W. 1995. Teraźniejszość i szanse rozwoju spółdzielczości rolniczej w kompleksie agrobiznesu [w:] „Agrobiznes - stan i możliwości rozwoju", Międzynarodowa Konferencja Naukowa, WSR-P  w Siedlcach, s. 181-195
 136. Lazur W. 1995. Obsługa handlowa ludności wiejskiej w woj. krośnieńskim [w:] „Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze wiejskim woj. krośnieńskiego". TPN Przemyśl, ODR Iwonicz, AR Kraków Filia Rzeszów, s. 45-54
 137. Makarski S., Lazur W. 1994: Ochrona konsumenta na rynku [w:] „Możliwości wykorzystania badań Wydziału Ekonomii w doskonaleniu ekonomiki produkcji rolniczej i handlowej obsługi wsi  w regionie Polski płd.-wsch". AR Kraków Filia Rzeszów. Małopolskie Stowarzyszenie  Doradztwa  Rolniczego, s. 187-192
 138. Grzybek M., Lazur W., 1994. Przedsiębiorczość handlowa [w:] „Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej”, Biuletyn Regionalny ZDR nr 309, Kraków, s.127-135

ARTYKUŁY O CHARAKTERZE POPULARNO–NAUKOWYM 

 • Lazur W. 1995. „W ochronie konsumenta". Gospodarstwo Domowe EKO DOM. nr 1, s.15-17
 • Kuźniar W., 2012, Marketing w agroturystyce. Znaczenie segmentacji rynku w świadczeniu usług agroturystycznych, Biuletyn informacyjno – handlowy, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, nr  4/2012, s. 23
 • Kuźniar W., 2012, Marketing w agroturystyce. Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym, Biuletyn informacyjno – handlowy, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, nr  5/2012, s. 24 -25.
 • Kuźniar W., 2012, Marketing w agroturystyce. Promocja usług agroturystycznych, AgroPodkarpacie, Miesięcznik Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Podkarpackiej Izby Rolniczej,  nr  1/2012, s. 31. 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow